ടെസ്ല റോബോട്ട്, പച്ചക്കറി മേടിക്കാൻ കടയിൽ വിടാം.Tesla Bot everything you need to know

ടെസ്ല റോബോട്ട്, പച്ചക്കറി മേടിക്കാൻ കടയിൽ വിടാം.
എലോൺ മസ്ക് ടെസ്ലയുട സിഇഒ അവരുടെ പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് ആയ, ടെസ്ല റോബോട്ടിന്റ വിവരങ്ങൾ തരുന്നു.

ഇതുപോലുള്ള വാർത്തകൾക്കു നിങ്ങളുടെ ജോയ്നചെയ്യു @ +642012936490

You can join our WhatsApp app list for related articles, contact us @ +642012936490

Add comment

Your email address will not be published.

Latest videos